Regulamin

REGULAMIN SERWISU WWW.DIETAODNOWA.PL

I. Postanowienia ogólne


1. Niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) określa zasady i warunki świadczenia i korzystania z Usług w serwisie internetowym umieszczonym na domenie www.dietaodnowa.pl, zwanym dalej „Serwisem”, pełniącym funkcję sklepu internetowego, w tym zasady i warunki zakupu i dostarczania Produktu.
2. Administratorem i Właścicielem domeny jest Paulina Mikulska.
3. Administrator świadczy na rzecz Użytkowników usługę, polegającą na umożliwianiu korzystania z Serwisu.
4. Wszelkie prawa do Serwisu i zawartych w nim oraz udostępnianych za jego pośrednictwem treści, w tym prawa własności intelektualnej, prawa do nazwy Serwisu, domeny internetowej, oprogramowania, baz danych – podlegają ochronie prawnej. Bez wyraźnej zgody Administratora zabronione jest kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne rozprzestrzenianie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych w Serwisie lub z niego pochodzących.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadkach podyktowanych istotnymi względami technicznymi oraz zmiany mającej na celu dostosowanie postanowień Regulaminu do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa lub ochroną praw autorskich czy danych osobowych. 6. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Produkcie celem poprawy jakości, w szczególności celem poprawy błędów. Zmiany nie mają wpływu na Produkt zakupiony przed ich wprowadzeniem, jedynie na nowe wydania.
6. Celem Administratora jest zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną , zwanej dalej „Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną”, a także ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zwanej dalej „Ustawą o ochronie danych osobowych”.

II. Definicje


Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:

Administrator – Paulina Mikulska
Administrator Danych Osbowych – Firma Dieta OdNowa, Paulina Mikulska, ul. Korczaka 5, 95-040 Koluszki, NIP: 8331393463, adres e-mail: pmikulska@dietaodnowa.pl
Cena – opłata należna za Produkt udostępniany za pośrednictwem Serwisu, której kwota określona jest w Serwisie;
Dane osobowe – dane Użytkownika Serwisu gromadzone w trakcie wypełniania formularza zamówienia oraz w ramach Polityki Cookies;
Dieta, Produkt – plik w wersji elektronicznej możliwy do nabycia w Serwisie;
Formularz Zamówienia lub Formularz – interaktywny formularz dostępny w Serwisie, umożliwiający złożenie Zamówienia poprzez dodanie Produktów do Koszyka, wpisanie danych osobowych, akceptację Regulaminu, potwierdzenie zamówienia;
Koszyk – element Sklepu, z którego pomocą Zamawiający precyzuje szczegóły Zamówienia;
Polityka Cookies – zasady prywatności i przetwarzania plików typu „ciasteczka” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 200 4. Prawo telekomunikacyjne; Pośrednik lub Przelewy24/Spółka PayPro SA – Serwis Przelewy24 – internetowy serwis usługowy, pośredniczącym w przekazywaniu płatności pomiędzy Płatnikiem i Akceptantem, spółka PayPro SA, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, NIP 7792369887, pośrednicząca w organizacji płatności za Produkt poprzez serwis https://www.przelewy24.pl/
Serwis – strona internetowa zamieszczona na domenie www.dietaodnowa.pl; Umowa – umowa o dostarczenie treści cyfrowych zawierana pomiędzy Zamawiającym, a Administratorem;
Ustawa – Ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych; Utwór – Wedle definicji z ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych „Każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia”;
Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu;
Właściciel – właściciel serwisu www.dietaodnowa.pl;
Zamawiający – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, która złożyła lub jest w trakcie składania zamówienia;
Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego składane za pomocą Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy.

III. Zasady świadczenia usług i procedura Zamówienia

1. Administrator świadczy na łamach Serwisu usługi polegające na dostarczaniu treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym (Diety).
2. Warunkiem zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych między Zamawiającym, a Administratorem jest akceptacja Regulaminu przez Zamawiającego i postępowanie zgodnie z jego zasadami.
3. W celu otrzymania Produktu Zamawiający składa Zamówienie poprzez dodanie Produktu do Koszyka, a następnie wypełnienie Formularza Zamówienia i dokonanie stosownej zapłaty zgodnej z eksponowaną w Koszyku. 4. Wypełniając Formularz Zamawiający wpisuje swoje dane osobowe. Licencja na korzystanie z praw autorskich do treści diety zostaje wydana na nazwisko podane w Formularzu Zamówienia. Warunkiem otrzymania licencji jest podanie autentycznych danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania.
5. Umowa o dostarczenie treści cyfrowych (i jednoczesna akceptacja tych treści przez Zamawiającego) zostaje zawarta pomiędzy Zamawiającym a Administratorem z chwilą potwierdzenia Zamówienia w formularzu zamówienia,
co odbywa się poprzez akceptację Regulaminu i wybranie opcji „Złóż zamówienie”.
6. Warunkiem realizacji zamówienia jest dokonanie płatności przez Zamawiającego i uzyskanie przez Administratora potwierdzenia tej płatności od Pośrednika. Potwierdzenie odbierane jest automatycznie poprzez działanie Systemu Informatycznego Serwisu.
7. Dokonanie płatności następuje drogą elektroniczną.
8. Po złożeniu zamówienia i kliknięciu „Złóż zamówienie” Zamawiający dokonuje wpłaty na rzecz Administratora poprzez realizację przelewu korzystając z usług świadczonych przez Pośrednika.
9. Realizacja zamówienia odbywa się droga elektroniczną. Produkt elektroniczny zostanie przesłany Zamawiającemu na wskazany przez niego adres mailowy maksymalnie w ciągu 24 godzin od zaksięgowania wpłaty.
10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędy Zamawiającego popełnione podczas wypełniania Formularza Zamówienia, w szczególności za wpisanie przez Zamawiającego w Formularzu Zamówienia błędnych danych osobowych, w tym również błędnego lub nieistniejącego adresu e-mail, za wpisanie adresu e-mail, do którego Zamawiający nie ma dostępu albo którego nie jest użytkownikiem. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za wpisanie poprawnych danych osobowych. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje związane z niepoprawnym wypełnieniem Formularza.
11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w procesie realizacji zamówienia wynikające z błędów Zamawiającego popełnionych podczas procesu dokonywania płatności. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji zamówienia wynikające z przyczyn technicznych niezależnych od Administratora jak działanie lub zaniechanie osób trzecich, tymczasowe nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu, opóźnienia po stronie Pośrednika.
12. W razie opóźnienia w procesie realizacji zamówienia, Administrator zobowiązuje się bezzwłocznie wszcząć odpowiednie działania celem realizacji zamówienie najszybciej jak tylko będzie to możliwe.
13. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez Administratora blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze (czy innym urządzeniu) używanym przez Zamawiającego.

IV. Zasady korzystania z Produktu i Prawa Autorskie

1. Po otrzymaniu drogą elektroniczną wiadomości potwierdzającej zamówienie, Zamawiający ma prawo zapisać otrzymany plik cyfrowy na dysku komputera lub urządzenia mobilnego korzystając z pliku zawartego w wiadomości.
2. Treść cyfrowa będąca przedmiotem Umowy (dieta) zapisana jest w formacie PDF (Portable Document Format). Dieta może zostać otwarta i odczytana za pomocą bezpłatnego programu Adobe Reader, jak również za pomocą innych
bezpłatnych programów i aplikacji dających możliwość odczytu pliku w formacie PDF dostępnych także w wersji dla urządzeń mobilnych.
3. Zamawiający poprzez złożenie zamówienia zawiera z Administratorem umowę licencyjną na korzystanie z treści cyfrowej (dieta), której zawartość stanowi Utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Paulina Mikulska jest autorką Utworu (Diety) i ma prawo udzielenia takiej licencji. Licencjobiorca nabywa prawo do korzystania z Utworu w zakresie określonym Regulaminem i Ustawą. Licencja zostaje wydana na imię i nazwisko wpisane przez Zamawiającego w Formularzu Zamówienia.
4. Dieta jest Utworem w rozumieniu Ustawy i jest przedmiotem prawa autorskiego.
5. Zamawiający ma prawo do korzystania z Produktu zgodnie z treścią Ustawy, co oznacza, że kopiowanie i powielania w celach innych niż zgodne z zasadami użytku osobistego, drukowanie jak również wysyłanie Produktu drogą tradycyjną lub elektroniczną, udostępnianie na łamach innych serwisów internetowych, upublicznianie oraz jakiekolwiek komercyjne wykorzystywanie Produktu w całości lub w częściach są zabronione.
6. Zamawiający akceptując Regulamin zobowiązuje się do przestrzegania powyższego zapisu i powstrzymania się od wymienionych w nim czynności.
7. Zamawiający akceptując Regulamin zobowiązuje się nie udostępniać Produktu osobom trzecim w celu kopiowania, powielania, sprzedaży, drukowania, wysyłania drogą tradycyjną bądź elektroniczną, udostępniania na łamach innych serwisów internetowych bądź też komercyjnego wykorzystywania Produktu w jakikolwiek sposób.
8. Zamawiający ma prawo powielania, kopiowania i korzystania z Diety na dowolnej ilości urządzeń tak długo, jak służy to osobistemu użytkowi Zamawiającego, przy czym użytek osobisty nie może naruszać normalnego korzystania z utworu, godzić w interesy twórcy, łamać praw autorskich.

V. Procedura zwrotów i reklamacji:

1. Zamawiający ma prawo do reklamacji usługi płatności. W tym celu zamawiający kontaktuje się z Administratorem drogą elektroniczną na adres
kontakt@dietaodnowa.pl. Jeśli wina nie leży po stronie Administratora, Administrator przekazuje sprawę do Pośrednika, który rozpatruje ją i kontaktuje się z Zamawiającym celem wyjaśnienia.
2. Zamawiający ma prawo do reklamacji Produktu w razie uzasadnionej niezgodności z opisem. W tym celu Zamawiający kontaktuje się drogą elektroniczną na adres kontakt@dietaodnowa.pl celem uzasadnienia i wyjaśnienia sprawy. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni. W przypadku uznania reklamacji Administrator zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu kwotę równą Cenie Produktu w formie przelewu bankowego na numer konta, z którego Zamawiający dokonał płatności.
3. Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy wygasa z chwilą realizacji zamówienia. Akceptując Regulamin Zamawiający oświadcza, że jest świadom, iż na podstawie art. 38 ust. 1 oraz ust. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach
konsumenta Zamawiającemu nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy ze względu na charakter produktu, w szczególności ze względu na fakt, iż Produkt stanowi treść cyfrową niezapisaną na nośniku materialnym i nie może zostać zwrócony.

VI. Przetwarzanie danych osobowych i Polityka Cookies:

1. Zamawiający zgadza się na przetwarzanie przez Administratora swoich danych osobowych. W szczególności, Zamawiający zgadza się na przetwarzanie przez Administratora swoich danych osobowych (imię, nazwisko, adres, adres e-mail) celem Personalizacji Diety.
2. Administratorem Danych Osobowych jest – Firma Dieta OdNowa, Paulina Mikulska, ul. Korczaka 5, 95-040 Koluszki, NIP: 8331393463, adres e-mail: pmikulska@dietaodnowa.pl
3. Zaznaczając stosowną opcję w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów prawidłowego funkcjonowania Serwisu i akceptuje pliki cookies. Pliki typu cookies (ciasteczka) są zapisywane automatycznie na komputerze Użytkownika, a następnie odczytywane przy każdorazowym połączeniu z Serwisem. Użytkownik nie ma obowiązku akceptować cookies.
4. Administrator celem realizacji zamówienia przekazuje Pośrednikowi dane osobowe Zamawiającego. Tym samym PayPro SA staje się administratorem danych osobowych Zamawiającego.
6. Administrator przetwarza Dane Osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.