POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ PLIKÓW COOKIES

               §1

              Postanowienie ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności i Plików Cookies opisuje zasady postępowania  z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych  technologii w ramach strony internetowej http://dietaodnowa.pl/ i jej podstron. 
 2. Administratorem strony i danych osobowych jest Paulina Mikulska,  uwidoczniony w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności  Gospodarczej, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Poradnia  Dietetyczna Dieta OdNowa z adresem głównego miejsca wykonywania  działalności w Koluszkach, ul. Korczaka 5, 95-040 Koluszki,. NIP:  8331393463. 
 3. Korzystanie z Serwisu http://dietaodnowa.pl/ oznacza akceptację poniższych  warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies. 
 4. W razie potrzeby kontaktu w zakresie postanowień niniejszej Polityki  Prywatności i Polityki Cookies istnieje możliwość kontaktu: 
 5. drogą e-mail, pod adresem: pmikulska@dietaodnowa.pl
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce  Prywatności i Polityce Cookies, a każdego Użytkownika strony obowiązuje  znajomość aktualnej Polityki Prywatności i Polityki Cookies. Przyczyną zmian  mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie  obowiązującym prawie oraz rozwój Serwisu.

  §2

  Definicje

 1. Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące  znaczenie poniższych pojęć:
 2. Administrator/Usługodawca – w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o  ochronie danych osobowych (dalej jako „o.d.o.”) podanych przez osobę, której  dane dotyczą jest Paulina Mikulska prowadząca działalność gospodarczą pod  firmą Poradnia Dietetyczna Dieta OdNowa. 
 3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony. 
 4. Serwis lub Strona – serwis internetowy Usługodawcy, prowadzony pod  adresem internetowym www.dietaodnowa.pl oraz na jego podstronach. 5. Newsletter lub usługa Newsletter – oznacza bezpłatną usługę świadczoną  drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika poprzez  przesyłanie listów elektronicznych, za pośrednictwem których Administrator  informuje o wydarzeniach, usługach, produktach i innych elementach istotnych  z punktu widzenia Administratora i /lub w celu realizacji prawnie  uzasadnionego interesu Administratora. 
 5. Umowa usługi Newsletter lub Umowa Newsletter – oznacza umowę  pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, której przedmiotem jest  świadczenie nieodpłatnej usługi Newsletter. W celu jej zawarcia należy  wypełnić interaktywny formularz dostępny na stronie www.dietaodnowa.pl,  zaznaczyć pole wyboru, a następnie potwierdzić zapis w e-mailu  potwierdzającym otrzymanym drogą elektroniczną. 
 6.  Umowa usługi Newsletter lub Umowa Newsletter – oznacza umowę pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, której przedmiotem jest świadczenie nieodpłatnej usługi Newsletter. W celu jej zawarcia należy wypełnić interaktywny formularz dostępny na stronie www.dietaodnowa.pl, zaznaczyć pole wyboru, a następnie potwierdzić zapis w e-mailu potwierdzającym otrzymanym drogą elektroniczną.


  §3

  Dane osobowe

 1. Użytkownik może dobrowolnie przekazywać swoje dane osobowe  Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych w Serwisie, takich jak  formularz kontaktowy, formularz zamówienia. 
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3.  Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika w ramach funkcjonowania  Serwisu mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących  podstawach prawnych:a. dokonania wyceny usługi i wykonania usługi czy umowy— na  podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub  wykonania umowy);
  b.

  wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z  przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
  c. udzielenia rabatu lub kodu promocyjnego — na podstawie art. 6 ust. 1  lit. a) RODO (zgoda);
  d. rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b  RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  e. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  f. kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi czy  szkolenia — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
  g. kontaktu w sposób wybrany przez Użytkownika w ramach wysłanej  wiadomości poprzez formularz kontaktowy — na podstawie art. 6 ust. 1  lit. a RODO (zgoda);
  h. przechowywania nieopłaconych zamówień — na podstawie art. 6 ust. 1  lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  i. tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa)  oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes  administratora);
  j. archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji,  które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  k. analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych  zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w  tym cookies — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie  uzasadniony interes administratora);
  l. wykorzystywania cookies na Stronach Administratora — na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);
  m. zarządzanie stroną internetową — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO  (prawnie uzasadniony interes administratora);
  n. zamieszczenia przez Użytkownika opinii o usługach świadczonych przez  Administratora— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda),

  4. Zbierane i przetwarzane są tylko te dane, które użytkownik sam dobrowolnie udostępni Administratorowi, za wyjątkiem danych zbieranych automatycznie za  pomocą plików cookies oraz danych logowania. Podczas wizyty na stronie,  automatycznie zbierane są dane dotyczące samej wizyty, np. adres IP  użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.  (dane logowania). Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy  zachowań użytkowników na stronie internetowej, zbierania danych  demograficznych o użytkownikach, lub do personalizacji zawartości strony w  celu jej ulepszenia. Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celach  administrowania stroną i zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej i nie są  kojarzone z danymi osobowymi poszczególnych Użytkowników. 

  1. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych  osobowych. 
  2. Podanie danych w formularzach jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do  uzyskania usługi, do której przeznaczony jest dany formularz czy też podjęcia  stosownych działań. 
  3. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą  starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi  Administratora. Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku przy  użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających  wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Środki te mają na  celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników  przed dostępem osób nieupoważnionych. W szczególności, dostęp do danych 

  osobowych Użytkownikówplatformie Facebook. Administrator zastrzega sobie prawo do niezamieszczania komentarzy o charakterze  spamu, obraźliwych, zawierających                   wulgarne lub obraźliwe zwroty, treści niezgodne z  prawem lub zawierające jakiekolwiek linki do innych stron. mają jedynie osoby upoważnione, które są  zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy. 

  1. Dane Użytkownika nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, do  państw trzecich, a jeśli dojdzie do takiej sytuacji to będą one przekazywanie  wyłącznie odbiorcom, którzy przystąpili do porozumienia „Tarcza prywatności  – Privacy Shield”. Z uwagi na korzystanie z usług Google dane Użytkownika  mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku  z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Google przystąpił do  programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantuje odpowiedni poziom  ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy prawa Unii  Europejskiej. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską,  Komisja stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku  przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. 
  2. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek  podmiotom trzecim z zastrzeżeniem ust. 8 oraz ust. 15. 

  10.Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione  przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. 

  11.Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:  

  a. prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania,  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  b. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  c. prawo do przenoszenia danych;
  d. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w  określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził;
  e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z  przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora- Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na zasadach określonych w  ustawie o ochronie danych osobowych), jeśli uzna, że przetwarzanie jego  danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w  zakresie ochrony danych.
  f. prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie  przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

  12.Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta bez wpływu na zgodność  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej  cofnięciem. 

  13.Dane osobowe Klientów przetwarzane w związku z zawarciem i realizacją  Umowy o Szkolenie będą przetwarzane do czasu wykonania umowy, a także:
  a. przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu  cywilnego;
  b. przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego- w odniesieniu  do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków prawa  podatkowego;
  c.
  do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu- w odniesieniu do danych  osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego  interesu administratora lub do celów marketingowych;
  d. do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania – w  odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody; e. do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności- w odniesieniu  do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych,  statystycznych, wykorzystywania cookies i administrowania Serwisem. 

  15.Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza  przetwarzanie danych osobowych, między innymi, następującym  podmiotom (odbiorcy danych):  

  – LH.PL SP. Z O.O., ul. ks. Jakuba Wujka 7/26, 61-581 Poznań NIP: 7831711517, REGON: 3026 – w celu przechowywania danych  osobowych na serwerze; 

  – Serwis Przelewy24 – internetowy serwis usługowy, pośredniczącym w  przekazywaniu płatności pomiędzy Płatnikiem i Akceptantem, spółka  PayPro SA, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, NIP 7792369887,

  pośrednicząca w organizacji płatności za Produkt poprzez  

  serwis https://www.przelewy24.pl/ 

  – Google LLC – w celu korzystania z poczty Gmail oraz Google Analytics; 

  – Facebook Inc. – w celu prowadzenia fanpage’a o nazwie Dieta OdNowa odpowiedzi na zapytania klientów wysłane poprzez Messenger lub w  wiadomości na fanpage, a także w wiadomościach prywatnych, w celu  prowadzenia interakcji z osobami korzystającymi z fanpage’a, 

  – Woo Commerce – w zakresie niezbędnym do dokonania zamówienia w  sklepie internetowym, jest to wtyczka do platformy WordPress, 

  – zleceniobiorcom lub podwykonawcom zaangażowanym do obsługi  technicznej czy administracyjnej, 

  – księgowej – w celu korzystania z usług księgowych i przetwarzania  danych klientów i pracowników widocznych na fakturach, 

  – UAB „MailerLite”, Paupio str. 46, Wilno, Republika Litwy – w celu  wysyłki newslettera i korzystania z systemu mailingowego MailerLite,  jeżeli Użytkownik zapisze się do newslettera. 

  1. Podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych  lub w ramach usług których przetwarza dane osobowe gwarantują wypełnianie  obowiązków nałożonych przez RODO i stosowanie odpowiednich środków  bezpieczeństwa danych osobowych. Administrator zaleca zapoznanie się z  polityką prywatności tych podmiotów, dostępna na ich stronach internetowych. 

  17.Administrator informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych  Osobowych i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem  danych osobowych. 

  18.Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane uprawnionym organom  państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich 

  żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania  od nas tych danych. 

  19.Dane osobowe Użytkownika mogą podlegać profilowaniu, polegającym na  lepszym spersonalizowaniu oferty do osób odwiedzających kanały komunikacji  Administratora, ale nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego  podejmowania decyzji, mającego wpływ na prawa i wolności Użytkownika. 

§4

Komentarze

           Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych  przez czytelników Serwisu oraz osób wypowiadających się
           na  platformie Facebook. Administrator zastrzega sobie prawo do niezamieszczania komentarzy o charakterze  spamu, obraźliwych, zawierających                           wulgarne lub obraźliwe zwroty, treści niezgodne z  prawem lub zawierające jakiekolwiek linki do innych stron.

§5

Usługa newsletter

 1. W celu korzystania z usługi Newsletter Użytkownik jest zobowiązany podać  prawdziwe dane (imię, adres e-mail). 
 2. Administrator świadczy usługę Newsletter bezpłatnie. 
 3. Akceptacja niniejszej Polityki prywatności i Polityki Cookies jest dobrowolna,  ale konieczna do korzystania z usługi Newsletter. 
 4. Zawarcie umowy Newsletter jest możliwe w każdym momencie, poprzez  wypełnienie istniejących na stronie aktywnych formularzy Newsletter. 5. W celu świadczenia usługi Newsletter, Administrator będzie przetwarzać podany adres e-mail oraz imię, podane przez Użytkownika w formularzu  zapisu. W celu zwarcia umowy Newsletter Użytkownik zobowiązany jest do:

  a. Wypełnienia formularza Newsletter, następnie kliknięcia w przycisk  potwierdzający zapis, odebranie wiadomości elektronicznej przesłanej na  podany adres e-mail z linkiem aktywacyjnym, potwierdzenie chęci  zapisu poprzez kliknięcie w odpowiednie miejsce wskazane w
  b. wiadomości e-mail – link aktywacyjny (tzw. double opt-in),
  c. Zaakceptowania niniejszej Polityki prywatności,
  d. Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez  Administratora w celu wysyłki Newslettera,
  e. Wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych i

  marketingowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej  np. e-maila, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o  świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z  późn. zm.), jeżeli taka zgoda jest wymagana,
  f. Wyrażenia zgody na wykorzystywanie przez Administratora  telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez Użytkownika (np.  telefonu, tabletu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego  produktów i usług Administratora oraz przedstawiania Użytkownikowi  informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo  telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.), jeżeli taka zgoda  jest wymagana. 

  6. Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże konieczne (jeśli są wymagane w  danym przypadku) do zawarcia umowy na świadczenie usługi Newsletter.
  7. Powyższe zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane, co spowoduje  rozwiązanie umowy na świadczenie usługi Newsletter a Użytkownik zostanie  usunięty z bazy kontaktów Administratora.
  8.
  Umowa Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony, od chwili aktywacji  linku aktywacyjnego otrzymanego zgodnie z ust. 6 lit. a).
  9. Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia umowy Newsletter w każdej  chwili poprzez wypisanie się z listy subskrybentów Administratora. Dokona  tego przez kliknięcie w wiadomości e-mail otrzymanej od Administratora w link dezaktywacyjny np. o treści „WYPISUJĘ SIĘ”. Może też zrobić to w inny  dogodny dla niego sposób, np. poprzez kontakt z Administratorem.
  10.W przypadku złożenia przez Użytkownika reklamacji, Administrator  ustosunkuje się do niej w terminie 14 dni roboczych, poprzez przesłanie  odpowiedzi drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail. 

  §6

  Pliki cookies i inne technologie

 5. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie  informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika  (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez  system teleinformatyczny Administratora. 
 6. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym  Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w  celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu  zapewnienia prawidłowego działania Strony. 
 7. Administrator wykorzystuje Cookies i inne technologie w następujących  celach:
  a.
  konfiguracji serwisu,
  b. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji  Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych  Serwisu,c. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji  interfejsu Użytkownika,
  d. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu  rekomendacji treści,
  e. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
  f. uwierzytelniania Użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji  użytkownika w serwisie;
  g. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w  szczególności weryfikację autentyczności, sesji przeglądarki,
  h. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez  Administratora.
  i. realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron  internetowych
  j. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji  Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych  Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe  parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę  internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
  k.
  Analiz i badań oraz audytu oglądalności
  l.
  tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki  sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu,  co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
  m. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.
 8. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej  konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie  plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji,  korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione. 
 9. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez  Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez  odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu  lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu  operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik. 
 10. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące  technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach  Strony oraz zbierające pliki cookies:
  a. Google Analytics,
  b.
  Facebook Pixel.

  §6

  Logi serwera

  1. Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym  przechowywana jest Serwis. 
  2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.  Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o  przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta  Użytkownik. 
  3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. 
  4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami  korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu  identyfikacji Użytkownika. 
  5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do  administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza  osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. 

  Powyższe fragmenty polityki Cookies chronione są prawami autorskimi, które  przysługują IAB Polska i zostały zaczerpnięte ze  strony http://wszystkoociasteczkach.pl/